Privacybeleid

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij willen met dit privacy beleid heldere en transparante informatie verstrekken over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactformulier op onze website.

 

Bewaartermijn 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

  • Fysieke toegangsbeveiliging
  • IT beveiliging

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Bij vragen naar aanleiding van dit privacy beleid horen we het graag.

 

Fotografie- en Social Media Beleid

Bij het bijwonen van onze yoga workshops, dient u op de hoogte te zijn van ons beleid met betrekking tot fotografie en social media.

Fotografie: Tijdens de yoga workshop kunnen foto’s worden gemaakt. Door deel te nemen, geeft u toestemming voor het maken en gebruiken van uw beeld in promotiemateriaal en op onze social media platforms.

Publicatie op Social Media: Foto’s die tijdens de workshop worden gemaakt, kunnen worden gepubliceerd op diverse social media platforms, waaronder maar niet beperkt tot, Facebook, Instagram, en Twitter. Door de workshop bij te wonen, stemt u in met deze gebruiken.

Privacy: Uw privacy is belangrijk voor ons. Als u liever niet gefotografeerd wordt, laat het dan een medewerker weten aan het begin van de workshop. We zullen redelijke inspanningen leveren om uw verzoek te respecteren.

Opt-out: Als u zich niet comfortabel voelt bij een bepaalde afbeelding van u die is geplaatst, neem dan contact met ons op via info@borboletayoga.com met de details van het bericht. We zullen redelijke inspanningen leveren om de afbeelding zo snel mogelijk te verwijderen.

Toestemming: Uw aanwezigheid bij onze yoga workshops impliceert uw akkoord met deze voorwaarden. Als u het niet eens bent, gelieve dan af te zien van deelname aan de workshop of laat ons uw zorgen weten zodat we deze kunnen aanpakken.